U okviru projekta „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ plasiraće se bespovratna finansijska sredstva koja za cilj imaju podizanje kompletne turističke ponude Donjeg Podunavlja.

Grantovi će se plasirati kroz odvojene programe, koji se međusobno razlikuju po obliku aktivnosti koje će se njima finansirati, korisnicima kojima su namenjeni, maksimalnim iznosima bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju kao i po vremenskom periodu potrebnom za implementaciju.

Postoje 4 tipa granta

  1. Grantovi namenjeni opštinama i javnim institucijama obuhvataju aktivnosti poput manjih infrastrukturnih radova koji direktno utiču na poboljšanje turističke ponudei kvalitet usluga i koji utiču na povećanje vidljivosti Donjeg Podunavlja kao turističke destinacije i sl.

Maksimalan iznos koji se može dobiti je 100.000 evra, a doprinos korisnika je minimum 20% odukupno traženih sredstava.

Predviđeno je da otvaranje poziva bude u septembru 2020. godine.

  1. Grantovi namenjeni asocijacijama i udruženjima koji direktno sarađuju, odnosno imaju članice čija je ponuda deo turističke ponude regiona, imaju za cilj jačanje kapaciteta subjekata koji rade u turizmu i poboljšanje turističke ponude regiona.

Maksimalan iznos sredstava koji će se deliti preko grant šeme je 50.000 evra po projektu, a doprinos korisnika granta je minimum 20% od ukupno tražene sume.

Poziv se očekuje u septembru 2020. godine.

  1. Grantovi namenjeni kreativnoj industriji i kulturno-istorijskim ustanovama, odnose se na implementaciju projekata koji donose nove i inovativne pristupe interpretaciji i generalno turističkoj ponudi regiona.

Maksimalan iznos granta je 20.000 evra, a doprinos korisnika treba da bude minimum 20% od ukupno traženog iznosa.

Poziv se planira za novembar 2020. godine.

  1. Grantovi za privatni sektor, odnosno za privredne subjekte koji su direktno uključeni u pružanje turističkih usluga imaju za cilj poboljšanje turističke ponude i uključivanje što većeg broja malih preduzeća u turističke lance vrednosti.

Privatni sektor moći će da konkuriše sa projektima vrednosti do 10.000 evra koje se finansiraju iz granta, sa minimalnim učešćem od 20% od traženog iznosa.

Otvaranje konkursa se očekuje u februaru 2021. godine.